1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem:  www.twentyfive.pl, jest Apropo Maciej Koenig, ul. Sabata 2B, 84-230 Rumia, NIP: 5882440464; zwanym dalej Administratorem.
 2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych osobowych i informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może nastąpić w przypadku dokonywania rejestracji w Sklepie, złożenia zamówienia lub w przypadku subskrypcji newslettera. Użytkownik wyraża zgodę poprzez złożenie stosownych oświadczeń o wyrażeniu zgody.
 4. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie; Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
  a) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą NIP,
  c) adres e-mail,
  d) adres wysyłkowy (kraj, województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu),
  e) numer telefonu w przypadku jego posiadania.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom, którzy przekażą swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926, z późn. zm.).
 6. Dane podane w ust. 4 są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia złożonego w Serwisie. Powyższe dane będą przekazane firmie odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). W ramach uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail newslettery zawierające informacje o promocjach, konkursach i nowościach publikowanych w Serwisie.
 8. Użytkownik może w każdej chwili anulować otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres kontakt@twentyfive.pl zgłoszenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub złożenie powyższej rezygnacji poprzez kliknięcie w link dezaktywujący adres e-mail znajdujący się w otrzymanym newsletterze. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem Konta.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcą,
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy się skontaktować z Sprzedawcą,
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy się skontaktować z Sprzedawcą,
  d) po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 4, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  e) dane, o których mowa w ust. 4 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 11. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 12. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.