§1
Definicje

Definicje używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
1) Sprzedawca – dostarczający towary za pośrednictwem Sklepu.
Apropo Maciej Koenig, ul. Brukowa 30/30A, 84-252 Orle, NIP: 5882440464
2) Klient – każdy, kto korzysta ze Sklepu składając zamówienie.
3) Sklep – platforma sprzedażowa dostępna pod adresem www.twentyfive.pl, udostępniająca produkty Sprzedawcy Użytkownikowi.
4) Produkt - rzecz będąca przedmiotem zamówienia Użytkownika.
5) Potwierdzenie realizacji - zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie zamówienia, cenę, dane dotyczące towaru oraz szczegóły dostawy.
6) Użytkownik - każdy kto dokona rejestracji w Sklepie podając wymagane informacje opisane w §4.
7) Umowa - porozumienie Sprzedawcy i Klienta ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki.


§2
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób korzystania ze Sklepu, w tym sposób składania zamówień, dostawy zamówień, zapłaty za zamówione produkty, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy, a także zasady dotyczące składania reklamacji.
 3. Regulamin jest dostępny w Sklepie pod adresem www.twentyfive.pl/content/6-regulamin.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Podczas składania zamówień obowiązuje Regulamin z dnia złożenia zamówienia.
 5. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres e-mail Sklepu. W przypadku braku zgody na treść nowego regulaminu Sklep usunie posiadane przez Klienta konto i poinformuje go o tym fakcie.
 6. Właścicielem wzorów jest Sprzedawca. Każda próba kopiowania wzorów będzie pociągała za sobą konsekwencje prawne.
 7. Do korzystania ze Sklepu, w szczególności przeglądania zawartości Sklepu oraz składania zamówień, niezbędny jest:
  a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Sprzedawca nie odpowiada za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 9. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu. Administratorem danych jest Apropo Maciej Koenig. Klient oświadcza, że akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


§3
Rodzaj i zakres działalności

 1. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na wykonaniu i dostarczeniu Produktów w postaci odzieży oraz gadżetów z nadrukiem.


§4
Rejestracja i logowanie

 1. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz datę urodzenia, tytuł (oba opcjonalnie), zaakceptować regulamin Sklepu. Klient może wyrazić również zgodę na zapisanie się do newslettera oraz zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych od partnerów.
 2. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta
 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Sklepie.


§ 5
Zawarcie umowy

 1. Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim towarów, tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §6.
 3. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 4. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.


§6
Składanie zamówienia

 1. Zamówień w może dokonać Klient posiadający założone konto w Sklepie  oraz Klient niezarejestrowany, który wypełni formularz zakupów bez rejestracji, podając niezbędne dane.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwych produktów w i kliknięcie znaku „do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu dostawy, a następnie wyboru metody płatności.
 3. Po akceptacji zamówienia Klient nie ma możliwości modyfikacji zamówienia.


§7
Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wyznaczonym w opisie produktu.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w opisie produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta. Jeśli Klient nie zaakceptuje nowo wyznaczonego terminu, zamówienie zostanie anulowane, wraz ze zwrotem sumy zamówienia Klientowi.


§8
Dostawa towaru

 1. Zamówione towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
 2. Termin doręczenia wraz z kosztem dostawy określony jest na stronie www.twentyfive.pl/content/1-dostawa oraz w momencie wyboru formy dostawy, podczas składania zamówienia.


§9
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący kupującym może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy towar. Zwracany towar musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz zwrotu zakupionego towaru zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.
 4. Sprzedający nie zwraca kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w związku z odstąpienie od umowy, nie wynikającej z winy Sprzedawcy.


§10
Warunki reklamacji

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących towarów poprzez wysłanie wiadomości e-mail z formularzem reklamacji pobranym, znajdującym się tutaj www.twentyfive.pl/content/8-zwroty-i-reklamacje lub wysyłając ten formularz pocztą na adres Sklepu.
 2. Na prośbę Sprzedawcy, Użytkownik udostępni zdjęcie reklamowanego towaru ze wskazaniem wady, oraz odeśle towar na adres Sprzedawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  b) numer zamówienia oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie towaru nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie towaru nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.


§11
Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar.
 2. Zapłata jest możliwa w formie:
  a) przelewem  na konto: 90 1140 2004 0000 3302 7782 2892, tytuł przelewu powinien zawierać numer zamówienia.
  b) przelewem na konto za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.
 3. Podane w Sklepie kwoty są cenami brutto.
 4. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 5. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.


§12
Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca poprawne wyświetlenie zawartości serwisu,
  c) włączona obsługa Cookies i Java Script.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.


§13
Polityka cookies

 1. Polityka plików cookies znajduje się w Sklepie pod linkiem: www.twentyfive.pl/content/9-polityka-cookies


§14
Polityka prywatności 

 1. Polityka prywatności znajduje się w Sklepie pod linkiem: www.twentyfive.pl/content/2-polityka-prywatnosci


§15
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.